Utazási feltételek

1.) Az Anré Tours Kft Utazási Iroda (a továbbiakban Anré Tours),  Székhely és levelezési cím: 1026, Bp., Pasaréti út 86/A, 5 lph. 4.em. 9. ,Tel: 0036/70 333 45 51, e-mail cím: info@anretours.hu, web: www.anretours.hu

Cégjegyzék száma: 0109723467 a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság nyilvántartása szerint.
Nyilvántartott engedélyszáma: U-000454.
A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalnak, mint engedélyező, nyilvántartást vezető, szolgáltatást felügyeletét ellátó hatóságnak az elérhetősége:
1124, Budapest, Németvölgyi út 37-39., Tel: 4585800, Fax: 4585865, E-mail cím:  mkeh@mkeh.gov.hu  

Vagyoni biztosítékot nyújtó szervezet megnevezése és elérhetősége:  Uniqua Biztosító, 1134, Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., Tel: 2-386-000, Fax: 2-386-010 ,www.uniqua.hu, nagyugyfel@uniqua.hu. Kötvényszám: 3282080.
A vagyoni biztosíték által fedezett kockázatok: az Uniqua biztosító kezességet vállal a biztosított által kötött utazási szerződésekből eredő, biztosítottat terhelő kötelezettségek nem megfelelő, vagy nem teljesítése esetén az utasokat ért vagyoni károk megtérítésére, ha a szerződésben meghatározott díjat számára megfizették.

Az Anré Tours által szervezett utazásokra az alábbi jogszabályokban foglaltak az irányadók:
A Polgári Törvéynkönyvről szóló 1959. évi IV-es törvény , a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI -os törvény , az Utazásszervezésről szóló 281/2008 (IX.28). kormányrendelet , az Utazásszervezésről -és Közvetítő tevékenységről szóló 213/1996 (XII.23) Kormányrendelet.

Az Anré Tours és az Utas között az utazási szerződés az utazás megrendelésével, a díjelőleg befizetésével, a megrendelés elfogadásával és a jelentkezés nyilvántartásba vételével jön létre. Az Utas nevében megbízottja is eljárhat az utazási szerződés megkötésekor, ilyenkor a szerződésből eredő valamennyi jog és kötelezettség a megbízottként eljárót terheli, illetve illeti.
 
2.) Az Utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg 40% előleget fizet, a fennmaradó összeg pedig az indulás időpontja előtt legkésőbb 30 nappal fizetendő., amennyiben ettől eltérő fizetési feltételek nem szerepelnek a szerződésen. A fizetési határidők be nem tartása az Anré Tours Utazási Irodát feljogosítja arra, hogy az utazási szerződést megszűntnek tekintse, az utazást más számára értékesítse, továbbá a megrendelt szolgáltatásokat haladéktalanul lemondja.
 
2011. január 01-tól hatályos többször módosított ÁFA-törvény 206 §-a alapján az  utas nyilatkozik, hogy a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben, vagy adóalanyként, de saját nevében és javára (azaz utasként) veszi igénybe. 

3.) Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, a repülőjegy árának megváltozása, az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték mértékének időközi változása, valamint a valutaárfolyam (a jelzett részvételi díjak 1 EUR=300 Ft CIB deviza eladási árfolyamig érvényesek) megváltozása miatt az Anré Tours a vonatkozó utazási dokumentumok átadásáig a részvételi díjat felemelheti. Amennyiben ez a teljes részvételi díj 10%-át meghaladja, az Utas a díjemelésről kapott értesítéstől számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől, részére a befizetett részvételi díj visszajár. A 10% alatti változás nem tekinthető kiváltó okként az utazás lemondásához, így ha az utas mégis lemondja az útját, a mindenkor érvényben lévő lemondási kötbért köteles megfizetni. Az elállási szándékot személyesen vagy írásban, ajánlott levélben kell jelezni, az utazás pozíciószámára és szerződésszámra való hivatkozással közölni. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak minősül az is, ha az Utas a megállapodott határidőig a hátralékot nem egyenlíti ki vagy ha előzetes nyilatkozattétel nélkül nem kezdi meg az utazást.
             
4.) Az Anré Tours legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható – az emberi életet és egészséget, ill. a vagyonbiztonságot veszélyeztető – külső körülmény befolyásolja, vagy a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el. Ilyen esetben az Utas az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy ugyanarra a szolgáltatásra jogosult más időpontban. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Utast terheli, ha alacsonyabb, az Anré Tours köteles a különbözetet visszatéríteni. Ha az Utas a felajánlott szolgáltatást nem fogadja el, követelheti a teljes részvételi díj visszafizetését.
 
5.) Repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek, az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus vagy légitársaság változásért irodánkat felelősség nem terheli. A poggyász szállítása 20 kg-ig díjtalan, a többletsúlyért fizetni kell.
 
6.) Az utazást befolyásoló vis major, háború, járvány, terrorizmus, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok által bekövetkezett változásokért az iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik.
7.) Ha az Utas az utazás megkezdése előtt az utat írásban lemondja, ill. hatósági elutasítás (útlevél, vízum) miatt az utazáson nem vehet részt, az alábbi összegű kötbért kell megfizetnie:
Az utazás megkezdése előtti
60-31. napig:                                        a részvételi díj      10%-a
30-20. napig:                                        a részvételi díj      40%-a
19-10. napig                                         a részvételi díj      70%-a
9 napon belüli lemondás esetén           a részvételi díj     100%-a,
kivéve ha a külföldi partnerrel kötött szerződés más feltételeket ír elő.


8.) Fentiek vonatkoznak a Magyarországon előzetesen befizetett fakultatív kirándulásokra is. Amennyiben az Utas fakultatív programokra befizet, ezek azonban elegendő jelentkező hiányában elmaradnak, a befizetett összeget levonás nélkül az Anré Tours visszatéríti az Utasnak. Csak repülőjegy vásárlása esetén a jegykiállítás után történő módosításra, vagy visszaváltásra kizárólag a légitársaságok aktuális feltételei szerint nyílik mód.
9.) Az Utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások) betartani. Ezek elmulasztásából eredő többletköltségek, károk az Utast terhelik.  Az utas kötelezettséget vállal arra, hogy útlevele az út indulását követő legalább 6 hónapig érvényes. Az útlevél kiváltását utasaink irodánktól függetlenül intézik. Ugyancsak az Utas feladata a szükséges vízumok beszerzése, melyekről azonban – igény és külön megegyezés esetén – az érintett országok vízumilletékének befizetése és külön díjazás ellenében az Anré Tours gondoskodik. Az Anré Tours nem felelős a vízum esetleges elutasítása esetén.

10.) Az Anré Tours nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe. Ezért az Utas más szolgáltatást vagy költségtérítést nem igényelhet.

11.) Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvételi jogát legkésőbb az utazás megkezdése előtt harmincöt (35) nappal harmadik személy részére engedményezni – azonban csak olyan személyre engedményezhet, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített feltételeknek, és az abban foglaltak tudomásulvételéről írásban nyilatkozik. Előfordulhat, hogy –pl. adminisztrációs okok miatt (pl. névcsere repülőjegy foglalásban nem mindig lehetséges) – az Anré Tours az engedményezett utazását nem tudja biztosítani. Ilyen esetekben az engedményezés sikertelen, azaz lemondásnak minősül.

12.) Az Utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles a helyszínen az utaskísérőnek (helyszíni szolgáltatónak) haladéktalanul bejelenteni, arról jegyzőkönyvet felvetetni. A bejelentés késedelméből eredő kár az Utast terheli. Amennyiben az Utas a kifogásait a helyszínen nem rendezi, a hibás teljesítésből származó igényeit hazaérkezéstől számított legkésőbb 8 napon belül az Anré Tours-nál írásban, a jegyzőkönyv csatolásával teheti meg.

13.) Az utazási cél kiválasztásáért, valamint a helyi lehetőségekért, viszonyokért azok hiányáért, korlátozottságáért ill. az azok által az Utasnak okozott károkért az Anré Tours-ot felelősség nem terheli. A partnercégek és szállodák szolgáltatásai – az aktuális helyi viszonyoknak megfelelően – minőségben és/vagy mennyiségben eltérhetnek a korábban megszokottól (a prospektusban közzétettől), melyekért az Anré Tours nem felel.

14.) Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

15.) Az Anré Tours fenntartja magának a jogot, hogy kedvezményes részvételi díjat állapítson meg. A kedvezményes díj érvényesítését a korábban szerződést kötő Utasok nem igényelhetik. Az Anré Tours fenntartja továbbá a jogot a szálláshely kategórián belüli változtatásra, valamint a programok azonos értékű és jellegű programokra való felcserélésre.

16.) Az Anré Tours nem felel a közlekedési eszközök késéséből, járat törléséből származó károkért, különös tekintettel a légitársaságokkal kötött szerződésekben jogszerűen elfogadott korlátozásokra.

17.) Egyéni ajánlatra történő foglalásokra (is) jelen utazási feltételek vonatkoznak. Minden Anré Tours által szervezett és megkezdett utazásra – külön szerződés aláírása nélkül – jelen utazási feltételek vonatkoznak.

18.) A vitás kérdéseket a szerződő felek igyekeznek békés úton, peren kívül rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a szerződő Felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességnek valamint a Polgári Törvénykönyv  1959 évi 4-es törvénye az irányadó.