Adatkezelési tájékoztató sífutó-és nordic walking oktatáshoz, edzéshez, utazáshoz

www.sifutas.hu

weboldal látogatói és a Bozsik Sífutó Iskola Kft. Ügyfelei részére

1.Bevezetés

1.1 . Az Bozsik Sífutó Iskola Kft. (Székhely/Levelezési cím: 1146, Budapest, Thököly út 131/b 2/1., Cégjegyzékszám: 01-09-72346701-09-305922, Tel. +36 30 274 9113 és vagy +36 1 413 3546, e-mail: bozsik@sifutas.hu), mint adatkezelő, a továbbiakban, mint Bozsik Sífutó Iskola Kft vagy adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

1.2. Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

2. Fogalommeghatározások

GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele, úgy hogy helyreállításuk nem lehetséges

Adatmegsemmisítés:az adatokat tartalmazó adathordozó megsemmisítése

Adattovábbítás: az adatok elérhetővé tétele harmadik fél számára

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 14. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam

3. A Bozsik Sífutó Iskola Kft. adatkezelési irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait.

3.1. Bozsik Sífutó Iskola Kft. a sífutó és nordic walking oktatással, táborozással, edzéssel kapcsolatos tevékenységgel összefüggő személyes ügyféladatokat kezeli.

3.2 Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik.

3.3 A személyes adatok tárolása a törvény által előírt határideig történik, utána az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok biztonságát megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja.

4. Fontos adatkezelési információk (adatkezelés célja, jogköre, időtartama, személyes adatok köre)

Az adatkezelés célja: hogy a Bozsik Sífutó IskolaKft. működése során a web oldalon keresztül vagy egyéb megkeresési módon hozzá forduló sífutó- és nordic walking táborokra, edzésekre jelentkező ügyfelek részére megfelelő oktatási szolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre: a Bozsik Sífutó Iskola Kft. sífutó-és nordic walking utazásokra edzésekre, oktatásokra ajánlatot kérő, így személyes adataikat megadó valamint szerződő azaz utazó személyek köre. Tájékoztatjuk a Bozsik Sífutó Iskola Kft.-nek adatokat közlőket, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának a beszerzése.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye valamint Hatóságilag szabályozott tárolási idő. Az adatokat haladéktalanul törli adatkezelő, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult és a törlés nem ütközik más törvényi előírással. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs és az utazását sem gátolja, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai, ANRE Tours Kft. vezetője és alkalmazottjai.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy igénybe kívánja venni a Bozsik Sífutó Iskola Kft. és az Anré Tours utazási szolgáltatásait, szükséges a kért személyes adatok megadása, mint név, születési dátum, különleges étkezés, sífutó tudásával és az igénybe venni kívánt sífutó oktatási technikával kapcsolatos adatok megadása.

Az érintett személy ajánlatkérésnél nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. Az utazási szerződés létrejötte többnyire azonban a kért személyes adatok nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse és törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

4.1. Ajánlatkérés

Az adatkezelés célja: utazási, edzési, oktatási igények felmérése, kapcsolatfelvétel írásban vagy telefonon.
A regisztrációs adatkezelés jogalapja: az érintett ügyfelek hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldalon vagy e-mailen keresztül ajánlatot kérő személyek
A kezelt adatok köre: név, nem, cím, születési dátum, telefonszám, e-mail cím, különleges étkezés, sífutó és nordic walking tudás.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás bármikor visszavonható a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg
Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai, Bozsik Sífutó Iskola Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás, kapcsolattartás és az utazással, oktatással, edzéssel kapcsolatos szolgáltatások kivitelezhetősége miatt. A pontos név és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

4.2. Megrendelés leadása, értékesítés

Az adatkezelés célja: a Bozsik Sífutó Iskola Kft és az Anré Tours Kft. által nyújtott szolgáltatások igénybe vétele, kapcsolatfelvétel írásban vagy telefonon, visszaigazoló e-mail küldése, szerződés megkötése, számlázás.
A adatkezelés jogalapja: az ügyfél hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.
Az adatkezelésben érintettek köre: a Bozsik Sífutó Iskola Kft. sífutó-és nordic walking táborokra, alkalmi edzésekre, oktatásokra szerződött ügyfelei
A kezelt adatok köre: név, nem, cím, e-mail cím, telefonszám, megrendelt szolgáltatások köre, különleges étkezés, sífutó tudás.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés jogszabályi előírás alapján a szerződésre vonatkozóan 6 év, a számviteli bizonylatok tekintetében 8 év.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai, a Bozsik Sífutó Iskola Kft., az Anré Tours Kft. külföldi-és belföldi partnerei az adott szerződés vonatkozásában.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás, kapcsolattartás és az utazással, edzéssel, oktatással kapcsolatos szolgáltatások kivitelezhetősége miatt. A pontos név és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

4.3 Számlakiállítás

Az adatkezelés célja: hírlevél küldés, kapcsolattartás a táborokkal és rendezvényekkel kapcsolatban, tájékoztatás, web shopban kapaható áruk hirdetése, ajánlása, számlázása.
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.
Az adatkezelésben érintettek köre: a Bozsik Sífutó Iskola Kft. ügyfelei
A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, cég esetén adószám és cégnév, számlakiállítás időpontja, számla kelte, teljesítése, számlázási tételek.
Az adatkezelés időtartama: Számviteli törvény 169§ -ban előírtak szerint 8 év.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai valamint az adatkezelő könyvelője.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A számlázási adatok módosítása törlése: kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken a törvényileg rögzített előírások figyelembe vételével.
4.4. Hírlevél küldés

A www.sifutas.hu weboldal tulajdonosaként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

Az adatkezelés célja: sífutó és vagy nordic walking táborral kapcsolatos utazási ismertetők, nordic walkinggal, sífutással kapcsolatos információk, tájékoztatók, sífutással és vagy nordic walkinggal kapcsolatos sport felszerelésekről információk, szolgáltatások, megrendeléssel kapcsolatos információk, tematikus témakörű hírlevelek küldése heti 1-2 alkalommal, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a Bozsik Sífutó Iskola Kft. ajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje. Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.
Kezelt adatok köre: név, e-mail, feliratkozás időpontja, IP cím.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
Az adatok módosítása vagy törlése: kezdeményezhető e-mailben (bozsik@sifutas.hu), telefonon (+36 30 274 9113) vagy levélben (1146 Budapest, Thököly út 131/b 2/1.)
Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

4.5. Sütik (cookie-k)

A www.sifutas.hu weboldal sütiket/cookiekat alkalmaz.

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A www.sifutas.hu weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelésben érintettek köre: a www.sifutas.hu weboldal látogatói.
Az adatkezelés célja: az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése valamint a visszaélések megakadályozása céljából azonosítja és nyomon követi a látogatókat.
Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.
Az adatok megismerésére jogosult: adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

5. Adatkezelők

Bozsik Sífutó Iskola Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. Kft (Bp., 1146, Thököly út 131/b, Tel: +36 1 413 35 46, 36 30 274 9113, e-mail cím: bozsik@sifutas.hu)

ANRE Tours Kft.(Bp., 1026, Pasaréti út 86/a, 5 lph 4/9, Tel: +36 70 333 45 51, e-mail:info@anretours.hu)

6. Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató: ACE Telecom Kft. (Székhely: 1037, Budapest, Zay utca 3., Telefon: 1248, e-mail: office@acetelecom.hu)

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

– A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

– A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.